A k t u á l n í   i n f o r m a c e

12.8.2019 Přerušení dodávek vody H-III se 13.8.2019 NEKONÁ !!!

• Dnes v pondělí 12.8.2019 v rámci přípravných výkopových prací překopli jednu přípojku vody a elektrický kabel (co byly tam, kde jsem jim říkali), ale na druhou stranu zjistili, že hlavní vodovodní řad je opravdu tam, co jsme jim říkali, tudíž přeložka vodovodu není nutná.
• S vlastním budováním kanalizace v ulici Lomená mají začít do 14 dní.

Letní členská schůze
Letní členská schůze v sobotu 24.8.2019 od 10:00 na nádvoří Domku (v hospodě).

Odečty stavu vodoměrů - připomenutí v předstihu
Odečty stavu vodoměrů budou v roce 2019 pouze v jednom termínu, a to 21. a 22.9.2019.

NAHORU ZPĚT
18.7.2019 Letní (prázdninové) jízdní řády
• Jako každoročně jsou změněny jízdní řády autobusů jak dopoledne, tak odpoledne (a občas i ráno, v poledne, večer, jen v noci není změna :-) ) v obou směrech (z Kobylis do Přemyšlení i z Přemyšlení do Kobylis).
• Aktuální jízdní řád najdete jako vždy na http://www.brnky.cz/busy.htm.

Omezení úředních hodin pro veřejnost na OÚ Zdiby


NAHORU ZPĚT
21.6.2019 Rozbor vody
• Výsledky kompletního rozboru vody vzorku odebraného 16.6.2019 jsou nevyhovující pro pitnou vodu v parametrech koliformní bakterie (stanovena 1 - limit 0) a intestinální enterokoky (stanovena 1 - limit 0), jinak vše v limitech pro pitnou vodu (viz Protokol).
• Kvalitu vody nepřetržitě sledujeme a pokud by se znečištění zhoršilo, tak přistoupíme po předchozím oznámení k desinfekci Savem.
• Jen pro pořádek připomínáme: Nejedná se o pitnou vodu. V souladu s povolením k čerpání podzemní vody z naší studny se jedná o vodu užitkovou, kterou není možné používat k přímé konzumaci (pití), vaření, mytí a ani k zálivce zeleniny, rovněž se nedoporučuje její užití k plnění bazénů bez chemického ošetření apod..

Ochrana osobních údajů / GDPR
K 30.6.2019 budou veškeré doplňkové kontaktní údaje (telefony, e-mailové adresy, kontakty na rodinné příslušníky) členů, kteří nepředali podepsaný alespoň jeden z Přehledů, z evidencí obou spolků nenávratně vymazány. To se týká i těch, kteří dodali (zaslali mejlem) pouze sken Přehledů (je třeba dodat "podepsaný papír").
• Infomejly tak budou dostávat pouze ti, kteří splnili podmínky pro zpracovávání doplňkových kontaktních údajů (viz informace zde níže zveřejňované v posledním půl roce a zasílané adresně členům).

NAHORU ZPĚT
2.5.2019 Ochrana osobních údajů / GDPR
• Do dnešního dne bylo vráceno podepsaných jen 86 Přehledů zpracovávaných osobních údajů z celkem 240 rozeslaných a nebylo vráceno asi 115 Přehledů od členů, jimž byly dosud rozesílány Infomejly.
• Navíc od některých členů jsme obdrželi Přehled jen za jeden spolek.
• Každopádně veškeré doplňkové kontaktní údaje (telefony, e-mailové adresy, kontakty na rodinné příslušníky) členů, kteří nepředali alespoň jeden z Přehledů byly v evidencích zablokovány a již nebudou zpracovávány (úplně odstraněny budou v nejbližších dnech - jen co na to najdeme čas).
• Od dnešního dne tak budeme rozesílat Infomejly jen na asi 80 e-mailových adres a těch dalších 115 členů, co jsme jim v minulosti Infomejly zasílali, má do budoucna prostě smůlu a Infomejly dostávat nebudou. Když nestačilo 12x opakovat, že je naprosto nezbytné nám podepsané Přehledy doručit, tak to mohou vyčítat jen sami sobě.

NAHORU ZPĚT
21.4.2019 Ochrana osobních údajů / GDPR
• Do dnešního dne bylo vráceno podepsaných jen 62 Přehledů zpracovávaných osobních údajů z celkem 240 rozeslaných a nebylo vráceno asi 135 Přehledů od členů, jimž jsou dnes rozesílány Infomejly.
Pokud neobdržíme podepsané Přehledy (od obou spolků !) do 30.4.2019, tak veškeré doplňkové kontaktní údaje (telefony, e-mailové adresy, kontakty na rodinné příslušníky) z evidencí odstraníme a již je nebudeme zpracovávat a tak nebudeme ani nadále zasílat Infomejly těm, kdo podepsané Přehledy nevrátili.
• Pro doplnění uvádíme, že je třeba předat vždy jednu polovinu Přehledu (druhá polovina slouží pro vaši informaci, jaké osobní údaje o vás zpracováváme) za každý spolek (tedy musíme obdržet dva různé podepsané papíry formátu A5)
• Pokud zašlete sken podepsaných Přehledů evidovaným e-mailem, tak odstranění doplňkových kontaktních údajů bude odloženo na 31.5.2019, ale po tomto datu budou odstraněny i všechny doplňkové kontaktní údaje těchto členů (pokud od nichž nebudeme mít doručené podepsané přehledy v papírové podobě) !!!
• Další podrobnosti jsou uvedeny níže u dat 6.4.2019 a 29.12.2018.

NAHORU ZPĚT
6.4.2019
Ochrana osobních údajů nově
• Všem členům byly s Vyúčtováním 2018 zaslány jak Přehledy zpracovávaných osobních údajů (se stručným poučením na druhé straně), tak Informace o zpracovávaných osobních údajích.
• Bohužel asi mnoho členů tyto důležité informace o změnách v ochraně osobních údajů nečte (usuzujeme, že dosud bylo vráceno podepsaných jen 40 Přehledů). Bohužel, pokud neobdržíme podepsané Přehledy (od obou spolků !) do 30.4.2019, tak veškeré doplňkové kontaktní údaje (telefony, e-mailové adresy, kontakty na rodinné příslušníky) z evidencí odstraníme a již je nebudeme zpracovávat. Tudíž ani nebudeme zasílat Infomejly.
• Pro doplnění uvádíme, že je třeba předat vždy jednu polovinu Přehledu (druhá polovina slouží pro vaši informaci, jaké osobní údaje o vás zpracováváme) za každý spolek (tedy musíme obdržet dva různé podepsané papíry formátu A5)
• Další podrobnosti jsou uvedeny níže u data 29.12.2018.

NAHORU ZPĚT
29.12.2018 Změny v ochraně osobních údajů
Od 1.1.2019 dochází v souvislosti s GDPR (Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů …) ke změnám v systému ochrany osobních údajů u obou spolků (tj. ZO ČZS Holosmetky i Vodovod Holosmetky, z.s.).

• Především bylo nutné zpracovat dokument "Informace o zpracovávání osobních údajů" (platí pro oba spolky a v tištěné podobě jej obdrží všichni spolu s Vyúčtováním 2018 a dalšími obligátními materiály v lednu 2019), dále bylo nutné aktualizovat text na druhé straně "Přehledu zpracovávaných osobních údajů" a na první straně restrukturalizovat zpracovávané údaje (samostatné listy - pro každý spolek zvlášť a všichni je obdrží spolu s Vyúčtováním 2018 a dalšími obligátními materiály v lednu 2019). Zároveň byly některé adresní údaje ověřeny a aktualizovány z veřejných zdrojů a byly odstraněny všechny údaje (nejen osobní), které není nutné zpracovávat.

• Co z těchto změn vyplývá pro Vás?
  1. Přečtěte si (tady na webu nebo až je obdržíte spolu s Vyúčtováním 2018 a dalšími obligátními materiály v lednu 2019) jak dokument "Informace o zpracovávání osobních údajů", tak text na druhé straně "Přehledu zpracovávaných osobních údajů" (u obou spolků je text věcně shodný). V zásadě se však v ochraně osobních údajů nic podstatného nemění. Pouze o zpracování některých dalších osobních údajů (tj. doručovací/kontaktní adresy (liší-li se od adresy bydliště), telefonních čísel, e-mailů, o zasílání Infomejlů, o zpracovávání osobních a kontaktních údajů dalších osob - např. majitelů nemovitostí, rodinných příslušníků apod.) musíte požádat. Žádost o zpracovávání osobních údajů (pokud není odvolána) platnost 30 měsíců (tj. aby mohla být žádost podána jednou za dva roky - s rezervou pro zapomnětlivce) a poté musí být obnovena. Nedojde-li k jejímu obnovení, budou tyto další osobní údaje z aktivní evidence odstraněny a nebudou dále zpracovávány (včetně ukončení zasílání Infomejlů). V roce 2019 (v prvním roce zavedení těchto pravidel) budou zpracovávány dosud evidované osobní údaje až do 30.4.2019 bez žádosti.
  2. Zkontrolujte si (až je obdržíte spolu s Vyúčtováním 2018 a dalšími obligátními materiály v lednu 2019 - samostatně pro každý spolek - dosud evidované osobní údaje nemusí být shodné ! , ale byli bychom rádi, kdyby se je podařilo sjednotit) veškeré zpracovávané osobní údaje, případné chyby, nepřesnosti nebo neaktuálnosti, jakož i možná doplnění scházejících údajů, vyznačte a uveďte správné údaje. Pro Váš přehled uvádíme i zda jste ověřili správnost a aktuálnost zpracovávaných osobních údajů v předchozích dvou letech.
  3. Zároveň můžete (v roce 2019 poprvé - proto je datum poslední žádosti prázdné) požádat o zpracovávání výše uvedených dalších osobních údajů (opět samostatně pro každý spolek - jsou to samostatné právní subjekty ! ). Pokud nechcete, abychom tyto další osobní údaje zpracovávali, tak v části formuláře před podpisem škrtněte bod 2), případně, když nechcete abychom zpracovávali jen některé dříve evidované další osobní údaje, tak je prostě škrtněte. Všechny, resp. škrtnuté další osobní údaje budou neprodleně po doručení podepsaného formuláře z aktivní evidence odstraněny a nebudou dále zpracovávány. Pokud chcete, abychom již zpracovávané nebo nové další osobní údaje zpracovávali, tak tyto osobní údaje zkontrolujte, upravte (aktualizujte) a scházející můžete doplnit. Např. pokud chcete nově zasílat Infomejly o všem důležitém souvisejícím se ZO ČZS Holosmetky, Vodovod Holosmetky, z.s. a Holosmetkami obecně (připomenutí konání členských schůzí, blížícího se termínu splatnosti Vyúčtování, upozornění na konání odečtů, informace o umístění kontejnerů apod. - odhadem do 20 e-mailů za rok), tak zde doplňte "ANO" (tak, jak je to ve vzoru "Přehledu zpracovávaných osobních údajů").
  4. Můžete také vyloučit poskytování osobních údajů jiným subjektům, což znamená, že žádný z těchto dalších osobních údajů nebude nikomu jinému za žádných okolností (vyjma poskytování v souladu s právními předpisy) sdělen - tedy ani v případě výjimečných situacích jako havárie, krádež apod.. Pokud chcete toto poskytování vyloučit, uveďte zde výrazné "ANO" (tak, jak je to ve vzoru "Přehledu zpracovávaných osobních údajů" - opět samostatně pro každý spolek - jsou to samostatné právní subjekty ! ).
  5. Pokud se zpracovávané osobní údaje týkají jiné osoby (např. uvádíte kontaktní údaje na další rodinné příslušníky, telefon je evidován na jinou osobu apod.), vezměte na vědomí, že je nezbytné Vaše čestné prohlášení, že jste oprávněni (máte souhlas této osoby) tyto osobní údaje pro uvedené účely poskytnout.
  6. Po podpisu obou formulářů jeden díl od každého odevzdejte zástupci ZO ČZS Holosmetky/Vodovod Holosmetky z.s., případně jej zašlete poštou. Druhé díly formulářů slouží pro Vaši informaci. Osobní údaje budou v aktivní evidenci následně případně aktualizovány.
  7. Jakékoliv změny (včetně odvolání žádosti o zpracovávání všech nebo některých dalších osobních údajů) v průběhu roku je možné hlásit i e-mailem odeslaným z evidované (zpracovávané) e-mailové adresy, jinak je nutná písemná forma.
• Do budoucna doporučujeme výše uvedené kroky dělat každoročně. Vy i my budeme mít jistotu, že veškeré zpracovávané údaje jsou správné a aktuální, a Vy budete mít jistotu, že nedojte k odstranění dalších osobních údajů (zejména telefonů a e-mailů, a tak k ukončení zasílání Infomejlů) v případě, že zapomenete včas jednou za dva roky obnovit žádost o jejich zpracovávání.

• Tento "návod" obdrží všichni v tištěné podobě spolu s Vyúčtováním 2018 a dalšími obligátními materiály v lednu 2019.


NAHORU ZPĚT

29.09.2009 Něco tu bylo a už není
Ano. A je to logické. Na této stránce najdete jen aktuální (a tedy i v den poslední změny stránky platné) informace.
• Vše staré (již neplatné a neaktuální) je odtud smazáno (v archivu je samozřejmě zachováno a pokud by bylo nutno, můžete si vyžádat stav této stránky ke dni ...). Staré informace jsou mazány jen při zveřejňování nových aktualit, aby případné informační služby neinformovaly zbytečně o změnách.
• Informace s trvalou platností se objeví (hned nebo časem) na stránce Informace (a odtud jsou (po době ne kratší, než 14 dní) smazány).


NAHORU ZPĚT


20.9.2009    © MacFig