A k t u á l n í   i n f o r m a c e

24.11.2021


NAHORU ZPĚT
21.11.2021


Další změna jízdních řádů
• Asi aby nebyla nuda, tak s platností od 22.11.2021 dochází k další změně jízdních řádů. Naštěstí byly změněny jen dva odjezdy a byly přidány dva další spoje (jeden ráno z Kobylis s návazností na linku 774).
• Souhrnný jízdní řád Kobylisy <—> Přemyšlení najdete zas na obvyklém místě http://www.brnky.cz/busy.htm. Podtržené spoje mají návaznost na linku 774.
• Jízdní řád Holosmetky <—> Přemyšlení upravený pro navazující spoje najdete na http://www.brnky.cz/holobusy.htm, případně se na něj dostanete přes prolink v poznámce dole na http://www.brnky.cz/busy.htm.


NAHORU ZPĚT
13.11.2021 Mimořádná členská schůze ZO ČZS Holosmetky
• Dne 13.11.2021 zasedala Mimořádná členská schůze (MČS) ZO ČZS Holosmetky (ZO) zbývajících členů (celkem zbývalo 12 členů spolku, z toho 7 výbor, 2 kontrolní komise a 3 řadoví členové; všichni byli pozváni osobně nebo poštou) za účasti 8 členů. MČS byla tedy usnášeníschopná a mohla rozhodovat i o záležitostech, kde se vyžaduje souhlas 2/3 všech členů ZO.
• MČS vyslechla a vzala na vědomí informaci předsedy ZO Zbyňka Smetana, že:
   - ZO nemá žádný majetek (veškerý majetek byl převeden na základě Darovací smlouvy na Vodovod Holosmetky, z.s. (VH)),
   - ZO nemá žádné závazky ani pohledávky (VH na základě Usnesení z členských schůzí ZO a VH převzal od ZO veškeré závazky a pohledávky a většina závazků a pohledávek byla již i formálně převedena - je uzavřena nová smlouva/dohoda apod. s VH),
   - nejsou žádné neprovedené administrativní úkony, které by musely předcházet rozhodnutí o dobrovolném zrušení ZO,
   - lze v souladu s platnými právními předpisy rozhodnout o dobrovolném zrušení ZO bez likvidace.
• MČS jednomyslně schválila usnesení:
   Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holosmetky, Zdiby (IČ: 64934004) rozhodla v souladu s § 35 odst. 5) platných Stanov Českého zahrádkářského svazu, z.s. o dobrovolném zrušení bez likvidace.
   (plné znění Usnesení Usnesení z Mimořádné členské schůze konané dne 13.11.2021 - dokument ve formátu PDF)
• Administrativní úkony následující po rozhodnutí o dobrovolném zrušení ZO - uzavření účetnictví, daňové přiznání a další vypořádání s FÚ, oznámení zrušení ZO hlavnímu spolku, výmaz ze spolkového rejstříku, případně i zrušení některých registrací v případě, že k jejich zrušení nedojde přenosem dat z centrálních evidencí (např. registrace související s provozováním vodovodu) budou provedeny (a jejich provedení případně odměněno) v rámci činnosti VH (zajistí předseda VH Zbyněk Smetana v součinnosti s výborem a kontrolní komisí VH).
• Následně z ČZS vystoupili přítomní členové výboru, kontrolní komise a nakonec předseda (podle Stanov § 4 odst. 2) vystoupením zaniká i funkce ve volitelném orgánu svazu). Zánik členství zbývajících 4 členů, kteří nevystoupili z ČZS v případě dobrovolného zrušení ZO Stanovy ani Jednací řád neřeší, proto expředseda ZO zašle Územnímu sdružení Praha-východ seznam zbývajících členů s evidovanými osobními údaji a přehledem stavu uhrazených členských příspěvků k dalšímu řešení ze strany ÚS P-V.
• Veškeré dokumenty zrušené ZO převzal VH jako pokračovatel činnosti a přebírá odpovědnost za jejich uchování v souladu s obecně platnými právními předpisy týkajícími se uchovávání písemností.
• Vzhledem k přítomnosti výboru a kontrolní komise VH, tito konstatují, že veškeré úkony ZO na této MČS jsou v souladu s VH schváleným postupem (postup ZO nevyvolává žádné důsledky nebo úkoly, které by byly v rozporu se zájmy VH nebo je VH nemohlo akceptovat nebo splnit).

Poznámka: Pro členy VH připojené na vodovod se v zásadě nic nemění - vodovod funguje dále stejným způsobem, jen pod hlavičkou Vodovod Holosmetky, z.s..


Rozsáhlá změna jízdních řádů
• S platností od 15.11.2021 dochází k rozsáhlé změně jízdních řádů. Na trase Kobylisy <—> Přemyšlení dochází k posílení spojů ve špičkách a úpravě časů odjezdů spojů nejen ve špičkách. Na trase Holosmetky <—> Přemyšlení došlo k úpravě časů pro návaznost na spoje v Přemyšlení.
• Souhrnný jízdní řád Kobylisy <—> Přemyšlení najdete na obvyklém místě http://www.brnky.cz/busy.htm. Podtržené spoje mají návaznost na linku 774.
• Jízdní řád Holosmetky <—> Přemyšlení upravený pro navazující spoje najdete na http://www.brnky.cz/holobusy.htm, případně se na něj dostanete přes prolink v poznámce dole na http://www.brnky.cz/busy.htm.


NAHORU ZPĚT
23.10.2021 Hospoda

Zimní otevírací doba = Jen pátek a sobota 16:30 ÷ 22:00

NAHORU ZPĚT
3.10.2021 Odečty vodoměrů (odebraného množství vody), kontrola stavu šachtic a nové Dohody
• Odečty vodoměrů byly úspěšně dokončeny a již nyní jsou připraveny podklady pro Vyúčtování 2021 (bude rozesíláno/rozdáváno/roznášeno do schránek v lednu 2022).
• Nyní tak můžeme shrnout výsledky kontroly stavu šachtic:
     - valná většina šachtic je v pořádku,
     - přesto jsme museli u některých šachtic upozornit na chybné zateplení nebo špatnou přístupnost nebo na v šachtici stojící vodu.
• Opravdu zateplení potrubí promočeným hadrem nebo položení malého kusu polystyrénu na vodoměr není to pravé. Proto připomínáme stručný návod na zateplení šachtice:

  

• Letos jsme sankce za zhoršenou přístupnost šachtic nebo v nich stojící vodu neudělovali a snažili jsem se na to "jen" upozornit. Důvodem je, že v roce 2022 nás čeká (po 6 letech) hromadná výměna vodoměrů (HromVymVod) a pro výměnu vodoměrů bude naprosto nezbytná dobrá přístupnost šachtice (příchod k šachtici, ostříhání nebo vyvázání keřů nad šachticí, očištění okrajů), úplné vyklizení od všeho, co tam nepatří (tepelných izolací, kompotů, slimáků apod.) a vybrání vody ze dna (nejvýše 0,5 cm vody na dně, ale pokud možno ani to). Je naprosto nezbytné tyto podmínky dodavatelské firmy, která bude vodoměry vyměňovat, dodržet, jinak nám budou účtovat sankci (kterou samozřejmě přeúčtujeme příslušným "hříšníkům") a výměna proběhne až po nápravě. Při této příležitosti předběžně počítejte, že výměny vodoměrů proběhnou během dvou víkendů - 10.÷11. a 17.÷18.9.2022 - společně s odečty vodoměrů, přičemž nebude možné provádět výměny v nějakém "náhradním" nebo individuálně dohodnutém termínu.
• Nové Dohody jsou podepsány u 218 přípojek (88,3 %) a zbývá ještě 29.
• ZO ČZS Holosmetky má k dnešnímu dni 36 členů (z toho je 10 výbor a kontrolní komise). Těch zbývajících 26 (výbor a kontrolní komise musí zatím zůstat) budeme ještě urgovat s vystoupením z ČZS. Pokud to nedořešíme do 25.10.2021, tak pak budeme muset zbývající členy zvát na členskou schůzi doporučeným dopisem. Pokud se jí pak nezúčastní, tak to budou ti, kteří budou muset dořešit zrušení ZO ČZS Holosmetky na úřadech (zatím je odhad trvání tohoto procesu asi 1 rok). Proto, kdo nechce tuto práci zajišťovat, nechť vystoupí z ČZS (viz níže u data 28.8.2021).


NAHORU ZPĚT
24.9.2021 Prodej jablek


NAHORU ZPĚT
28.8.2021 Společná Letní členská schůze Vodovod Holosmetky, z.s. a ZO ČZS Holosmetky
• Na společné členské schůzi byla podána informace o průběhu a stavu transformace - zkráceně: transformace je v podstatě dokončena (majetek převeden včetně bankovního účtu se zachováním jeho čísla a probíhají pouze administrativní přeregistrace u všech možných i nemožných institucí). Nové Dohody o odběru vody jsou uzavírány (buď se můžete zastavit u předsedy nebo v kanceláři v Domku na Plácku v sobotu 4.9.2021 od 17:00 do 18:00, ale budeme je mít s sebou i během odečtů odebrané vody 18. a 19.9.2021). Staré Dohody zůstávají v platnosti, takže na uzavření nových je čas.
• Ze stavu transformace vyplývá, že již není potřeba členství v ČZS (ZO ČZS Holosmetky již nevlastní žádný majetek) a členové mohou členství ukončovat vystoupením - formuláře jsou k dispozici vždy při podpisu nové Dohody, je možno jej zde stáhnout (formulář Vystoupení z ČZS), budou zaslány Infomejlem a zbývajícím poštou. Ti, kteří mají evidovánu e-mailovou adresu mohou oznámení o vystoupení zaslat i e-mailem (jako sken vyplněného formuláře nebo prostým textem podle textu formuláře). Vystoupení ale neznamená v podstatě žádnou změnu - vše pokračuje stávajícím způsobem, jen pod hlavičkou Vodovod Holosmetky, z.s. (informace k vystoupení pro členy ČZS je zahrnuta v na schůzi schváleném Usnesení ČZS). Ideální by bylo, kdyby pokud možno všichni členové (mimo výboru a kontrolní komise) ukončili členství vystoupením do konce října 2021, protože pak by bylo možné na mimořádné členské schůzi zbývajících členů rozhodnout o dobrovolném zrušení ZO ČZS Holosmetky bez likvidace, přičemž pro takové rozhodnutí je třeba schválení 2/3 hlasů všech (zbývajících) členů => čím méně členů, tím jednodušší zrušení.
• Dále byly na členské schůzi schváleny změny Stanov Vodovod Holosmetky, z.s., bylo stanoveno funkční období (5 let, tj do 2026) a počty členů výboru (6) a kontrolní komise (3). Následně byl zvolen staronový výbor a kontrolní komise.
• V neposlední řadě bylo nutné stanovit pravidla fungování vodovodu pro příslušnou sezónu pro nového vlastníka - Vodovod Holosmetky, z.s.. Tato pravidla jsou v podstatě stejná, jako ta, na která jste roky zvyklí, až na zásadní změnu, že stálý poplatek za vodovodní přípojku se mění na členský příspěvek při zachování jeho výše odvozené od spotřeby vody v předchozím sezóně (při změně člena v průběhu roku bude buď uděláno mimořádné vyúčtování nebo nový člen převezme přípojku i se závazkem - ideální v případě převzetí v rámci rodiny). Další změnou je doplnění členský příspěvku hosta a člena s Dohodou o dočasném odpojení od vodovodu a poplatků za dočasné odpojení / opětovné připojení (tato změna se však týká jen několika málo osob). Vše naleznete v přijatém Usnesení VH.
• Obě přijatá Usnesená (VH i ČZS) obsahují ustanovení (bod 2.2, resp. 5), že maximum materiálů bylo zasíláno přednostně e-mailem a poštou pouze členům bez e-mailu. Proto by bylo dobré kdyby co nejvíce členů Vodovod Holosmetky, z.s. doplnilo do členské evidence svou e-mailovou adresu (nebo např. adresu svých dětí, které zprostředkují doručení) a souhlas se zasíláním Infomejlů. Pokud si někdo není jist, zda letos odevzdal podepsaný Přehled zpracovávaných osobních údajů, tak se může e-mailem na email@holosmetky.cz dotázat. Pokud neodevzdal, tak jej pro vás znovu vygenerujeme z evidence a buď si ho vyzvednete u předsedy nebo při odečtech vodoměrů, kde ho můžete hned vyplnit, zkontrolujeme jej a převezmeme.
• Závěrem: Toto byla poslední společná členská schůze obou spolků. Příští schůze už budou separátně vzhledem k předpokládanému vystoupení členů ze ČZS a zejména vzhledem k tomu, že nyní budou oba spolky řešit už úplně odlišné "věci". Díky tedy všem, kteří přetrpěli dlouhou dobu pomalé transformace s občas složitější administrativou a složitějšími společnými členskými schůzemi. A ti, co nevystoupí z ČZS budou holt chodit na dvě schůze :-)


NAHORU ZPĚT
29.09.2009 Něco tu bylo a už není
Ano. A je to logické. Na této stránce najdete jen aktuální (a tedy i v den poslední změny stránky platné) informace.
• Vše staré (již neplatné a neaktuální) je odtud smazáno (v archivu je samozřejmě zachováno a pokud by bylo nutno, můžete si vyžádat stav této stránky ke dni ...). Staré informace jsou mazány jen při zveřejňování nových aktualit, aby případné informační služby neinformovaly zbytečně o změnách.
• Informace s trvalou platností se objeví (hned nebo časem) na stránce Informace.


NAHORU ZPĚT


20.9.2009    © MacFig