A k t u á l n í   i n f o r m a c e

15.9.2021 JIŽ TENTO VÍKEND Odečty vodoměrů (odebraného množství vody), kontrola stavu šachtic a nové Dohody
Více viz níže u data 7.9.2021.

JIŽ TENTO VÍKEND Kontroly komínů
Kdo si domluvil kontrolu komína, byl informován individuálně (termíny jsou rámcově potvrzeny, případnou časovou odchylku nelze vyloučit, ale pokusíme se vše koordinovat k plné spokojenosti).

NAHORU ZPĚT
7.9.2021 Odečty vodoměrů (odebraného množství vody), kontrola stavu šachtic a nové Dohody

Opravdu začínáme v 8:00, resp. 14:00, a nelze se později vracet. Proto se dobře podívejte na harmonogram, kdy přibližně budeme u vás, a očekávejte nás (když nebudete na zahradě, tak alespoň nechte odemčená vrátka, abychom na vás nemuseli hulákat). Každé místo navštívíme podle harmonogramu nejméně dvakrát (jednou v sobotu a jednou v neděli), proto není třeba se omlouvat, když nebudete např. v sobotu, ale budete v neděli.
• Individuální odečet v jiný den není vyloučen, ale může být nejdříve 12.9.2021 a nejpozději 26.9.2021, musí být předem (tj. do 17.9.2021) domluven a vždy záleží na časových možnostech "odečítačů".
• V době od 27.9.2021 do nejpozději 10.10.2021 pak budou probíhat odečty v náhradním termínu se sankcí 200,-- Kč, ale vždy v termínech dohodnutých s "odečítači" (= hříšník, který nebyl přítomen v řádném termínu, ani si předem nedohodl individuální odečet si nemůže určovat termín, i když vždy se snažíme vyhovět).
• Rovněž nelze očekávat, že "odečítači" budou odstraňovat vaše tepelné izolace ze šachtic a stěhovat hromady dřeva uloženého na šachtici. S otevřením šachtice samozřejmě pomohou, ale jinak mějte šachtice připravené.
• Sice budeme mít s sebou nové Dohody o odběru vody a formuláře pro vystoupení z ČZS (viz informace níže u data 28.8.2021), ale pokud bychom to nestíhali obojí (odečty i administrativu s Dohodami a vystoupením z ČZS), tak odečty mají přednost. Proto bychom byli rádi, kdyby si co nejvíce členů vyřídilo tuto administrativu (případně i zasílání Infomejlů) jindy = v sobotu 11.9.2021 bude možno podepisovat Dohody a vystoupení z ČZS v Domku v kanceláři nad hospodou v době od 17:00 do 18:00, případně se zkuste domluvit s předsedou individuálně (zpravidla se vždy dohodneme :-) ).
• Kdo si domluvil kontrolu komína bude o podrobnostech informován individuálně do 11.9.2021. Případní další zájemci mají již smůlu - kapacita je v podstatě vyčerpaná (možná tak v neděli 19.9.2021 odpoledne, ale absolutně bez záruky).


NAHORU ZPĚT
28.8.2021 Společná Letní členská schůze Vodovod Holosmetky, z.s. a ZO ČZS Holosmetky
• Na společné členské schůzi byla podána informace o průběhu a stavu transformace - zkráceně: transformace je v podstatě dokončena (majetek převeden včetně bankovního účtu se zachováním jeho čísla a probíhají pouze administrativní přeregistrace u všech možných i nemožných institucí). Nové Dohody o odběru vody jsou uzavírány (buď se můžete zastavit u předsedy nebo v kanceláři v Domku na Plácku v sobotu 4.9.2021 od 17:00 do 18:00, ale budeme je mít s sebou i během odečtů odebrané vody 18. a 19.9.2021). Staré Dohody zůstávají v platnosti, takže na uzavření nových je čas.
• Ze stavu transformace vyplývá, že již není potřeba členství v ČZS (ZO ČZS Holosmetky již nevlastní žádný majetek) a členové mohou členství ukončovat vystoupením - formuláře jsou k dispozici vždy při podpisu nové Dohody, je možno jej zde stáhnout (formulář Vystoupení z ČZS), budou zaslány Infomejlem a zbývajícím poštou. Ti, kteří mají evidovánu e-mailovou adresu mohou oznámení o vystoupení zaslat i e-mailem (jako sken vyplněného formuláře nebo prostým textem podle textu formuláře). Vystoupení ale neznamená v podstatě žádnou změnu - vše pokračuje stávajícím způsobem, jen pod hlavičkou Vodovod Holosmetky, z.s. (informace k vystoupení pro členy ČZS je zahrnuta v na schůzi schváleném Usnesení ČZS). Ideální by bylo, kdyby pokud možno všichni členové (mimo výboru a kontrolní komise) ukončili členství vystoupením do konce října 2021, protože pak by bylo možné na mimořádné členské schůzi zbývajících členů rozhodnout o dobrovolném zrušení ZO ČZS Holosmetky bez likvidace, přičemž pro takové rozhodnutí je třeba schválení 2/3 hlasů všech (zbývajících) členů => čím méně členů, tím jednodušší zrušení.
• Dále byly na členské schůzi schváleny změny Stanov Vodovod Holosmetky, z.s., bylo stanoveno funkční období (5 let, tj do 2026) a počty členů výboru (6) a kontrolní komise (3). Následně byl zvolen staronový výbor a kontrolní komise.
• V neposlední řadě bylo nutné stanovit pravidla fungování vodovodu pro příslušnou sezónu pro nového vlastníka - Vodovod Holosmetky, z.s.. Tato pravidla jsou v podstatě stejná, jako ta, na která jste roky zvyklí, až na zásadní změnu, že stálý poplatek za vodovodní přípojku se mění na členský příspěvek při zachování jeho výše odvozené od spotřeby vody v předchozím sezóně (při změně člena v průběhu roku bude buď uděláno mimořádné vyúčtování nebo nový člen převezme přípojku i se závazkem - ideální v případě převzetí v rámci rodiny). Další změnou je doplnění členský příspěvku hosta a člena s Dohodou o dočasném odpojení od vodovodu a poplatků za dočasné odpojení / opětovné připojení (tato změna se však týká jen několika málo osob). Vše naleznete v přijatém Usnesení VH.
• Obě přijatá Usnesená (VH i ČZS) obsahují ustanovení (bod 2.2, resp. 5), že maximum materiálů bylo zasíláno přednostně e-mailem a poštou pouze členům bez e-mailu. Proto by bylo dobré kdyby co nejvíce členů Vodovod Holosmetky, z.s. doplnilo do členské evidence svou e-mailovou adresu (nebo např. adresu svých dětí, které zprostředkují doručení) a souhlas se zasíláním Infomejlů. Pokud si někdo není jist, zda letos odevzdal podepsaný Přehled zpracovávaných osobních údajů, tak se může e-mailem na email@holosmetky.cz dotázat. Pokud neodevzdal, tak jej pro vás znovu vygenerujeme z evidence a buď si ho vyzvednete u předsedy nebo při odečtech vodoměrů, kde ho můžete hned vyplnit, zkontrolujeme jej a převezmeme.
• Závěrem: Toto byla poslední společná členská schůze obou spolků. Příští schůze už budou separátně vzhledem k předpokládanému vystoupení členů ze ČZS a zejména vzhledem k tomu, že nyní budou oba spolky řešit už úplně odlišné "věci". Díky tedy všem, kteří přetrpěli dlouhou dobu pomalé transformace s občas složitější administrativou a složitějšími společnými členskými schůzemi. A ti, co nevystoupí z ČZS budou holt chodit na dvě schůze :-)


NAHORU ZPĚT
29.09.2009 Něco tu bylo a už není
Ano. A je to logické. Na této stránce najdete jen aktuální (a tedy i v den poslední změny stránky platné) informace.
• Vše staré (již neplatné a neaktuální) je odtud smazáno (v archivu je samozřejmě zachováno a pokud by bylo nutno, můžete si vyžádat stav této stránky ke dni ...). Staré informace jsou mazány jen při zveřejňování nových aktualit, aby případné informační služby neinformovaly zbytečně o změnách.
• Informace s trvalou platností se objeví (hned nebo časem) na stránce Informace.


NAHORU ZPĚT


20.9.2009    © MacFig