Hlavička s konkatkními údaji = Vodovod Holosmetky, z.s.; Na Pěkné vyhlídce 567, 250 66 Zdiby; běžný účet: 000000-1923111379/0800; IČ 046 42 783; DIČ: CZ04642783; e-mail: email@holosmetky.cz; www: http://www.holosmetky.cz ZPĚT

I N F O R M A C E

Přechod na část s kontaktními údaji Přechod na část se složením výboru Otevře poslední protokol s výsledky rozboru vody Přechod na stránku s aktualitami
Otevře Stanovy Přechod na část s platnými Usneseními z členských schůzí Přechod na část s informacemi o ochraně osobních údajů Přechod na část s návodem na změnu člena/hosta
Otevře Vodovodní řád Otevře vzor standardní Dohody o odběru vody Otevře plánek s pozemky zásobovanými vodou s rozlišením napojení na vodojem H-I nebo H-III Přechod na část s informacemi o odečtech vodoměrů s termíny a pravidly
Přechod na externí web s informacemi o jednom z WiFi připojení v oblasti Holosmetek Přechod na externí web - diskusní fórum na zdiby.cz Přechod na externí web - úřední desku Obce Zdiby Přechod na externí web Hospody Na Plácku

28.8.2021    © MacFig ZPĚT


Kontaktní údaje Složení výboru
• Plný název:
      Vodovod Holosmetky, z.s.

• Poštovní adresa a sídlo:
      Vodovod Holosmetky, z.s.
      Na Pěkné vyhlídce 567
      Přemyšlení
      250 66   Zdiby
Mapa s vyznačením sídla Vodovod Holosmetky, z.s. (otevíraná v novém okně)


• Elektronické zprávy (e-maily) můžete posílat na:  email@holosmetky.cz

• Datová schránka: dr8ux5s (čti: drejtuxfajfs)

• Telefon, SMS a WhatsApp: 722 781 127

• V případě, že byste chtěli poslat peníze (běžné platby nebo dluhy nebo sankce), použijte číslo účtu:  1923111379/0800  (případné poštovní poukázky si musíte zajistit na poště sami), ale každopádně nikdy nezapomeňte uvést variabilní symbol (je uveden na každém vyúčtování, případně si jej vyžádejte e-mailem).

• Pro případ  N O U Z E  si můžete vytisknout přehled nejdůležitějších a nejžádanějších kontaktů (policie, hasiči, záchranka, Obecní úřad, poruchy elektřiny, ...):


(Otevření PDF do nového okna pro tisk nebo PDF uloží na disk - podle prohlížeče a jeho nastavení)

(Otevření PDF do nového okna pro tisk nebo PDF uloží na disk - podle prohlížeče a jeho nastavení)


Předseda:

Člen výboru:


Vedoucí kontrolní komise:

Člen kontrolní komise:


Přizvaný jako správce vodovodu:Ing. Zbyněk Smetana

Vít Abrahám ml.
Bc. Petr Cejnar
Jakub Cyprián
Jan Herza
Ing. Radim Hlubuček
Rudolf Ruprecht

Heřman Havelka

Ing. Vladimíra Horecká
Petr Chalupa

Jan Smetana
NAHORU ZPĚT
Platná Usnesení z členských schůzí Ochrana osobních údajů
Ze Zimní členské schůze konané 2.4.2022Usnesení ze Zimní členské schůze konané dne 2.4.2022 - dokument ve formátu PDF

Z Letní členské schůze konané 27.8.2022Usnesení z Letní členské schůze konané dne 27.8.2022 - dokument ve formátu PDF


Starší usnesení si v případě potřeby vyžádejte e-mailem.
Členská evidence zahrnuje údaje uvedené ve vzoru Přehledu osobních údajů zpracovávaných Vodovod Holosmetky, z.s.. Zde (na druhé straně) rovněž najdete pravidla pro ochranu osobních a pro zacházení s Přehledem. Popis zpracovávání, účel, popis agend a soupis zpracovávaných osobních údajů a další právní náležitosti podle pravidel obsažených v obecně závazných právních předpisech (zejména v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů … (GDPR) a v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů) jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracovávání osobních údajů. Přehled osobní údajů zpracovávaných Vodovod Holosmetky, z.s. - VZOR - dokument ve formátu PDF

Informace o zpracovávání osobních údajů - dokument ve formátu PDF
NAHORU ZPĚT
Změna člena/hosta Vodovod Holosmetky, z.s. - návod Odečty vodoměrů
1)   Nový člen si pročte:
Stanovy Vodovod Holosmetky, z.s. a Vodovodní řád = základní pravidla fungování vodovodu, k jejichž dodržování se zavazuje podáním Přihlášky a člen navíc uzavřením Dohody o odběru vody,
Usnesení = konkretizace pravidel na příslušnou sezónu (zpravidla říjen ÷ září),
Ochrana osobních údajů = vzor Přehledu zpracovávaných osobních údajů s poučením o ochraně osobních údajů a podrobnou Informaci o zpracovávání osobních údajů,
Odečty vodoměrů = kdy a jak se odečítají stavy vodoměrů (viz vedlejší sloupec),
• tento návod (je i na Přihlášce).
2)   Nový člen/host:
• vyplní Přihlášku (pokud by byly údaje zaslány i e-mailem, tak je možno v předstihu připravit i další dokumenty - evidence, Dohoda, Přehled zpracovávaných osobních údajů),
• domluví se na schůzce (e-mailem, osobně (GPS: 50° 9' 39.776" N, 14° 24' 32.598 E), telefonicky),
• na schůzce předá přihlášku a buď se vše vyřídí (pokud byly údaje z přihlášky zaslány předem e-mailem) nebo se domluví další schůzka (na zpracování přihlášky a přípravu dalších dokumentů je třeba nejméně hodina a musí mít předseda zrovna čas), na které se vše dovyřídí.
3)   Podmínkou tohoto "hladkého" průběhu je v případě změny členství:
• "v rámci rodiny", když stávající člen na druhou stranu Přihlášky uvede: "Žádám o ukončení členství k «datum» a žádám, aby vše bylo již od dnešního dne zasíláno na «nový člen». Dne «datum» «podpis»" a nový člen uvede: "Souhlasím s převzetím všech závazků «stávající člen» vyplývajících z členství ve Vodovod Holosmetky, z.s.. Dne «datum» «podpis»"
• "při prodeji" nebo "úmrtí stávajícího člena" uhrazení všech závazků stávajícího člena vyplývajících z členství ve Vodovod Holosmetky, z.s. (dluhy, za vodu apod.) nebo písemné prohlášení, že nový člen přebírá všechny tyto závazky, a to vždy před uzavřením Dohody o odběru vody s novým členem.
Při prodeji se vždy doporučuje v předávacím protokolu uvést stav vodoměru a číslo pečeti na připojení vodoměru v okamžiku předání nemovitosti a způsob úhrady poplatků za vodu, jinak se vždy jedná o závazky stávajícího člena a s novým členem nebude do jejich uhrazení Dohoda o odběru vody uzavřena.
Pokud nebudou závazky uhrazeny do 6 měsíců (od úmrtí stávajícího člena nebo okamžiku, kdy se Vodovod Holosmetky, z.s. dozví o prodeji), tj. od rozhodných termínů podle bodu 3.2.3.3 Vodovodního řádu) a tak není uzavřena Dohoda o odběru vody s novým členem, může být v souladu s bodem 3.2.2.5 Vodovodního řádu dodávka vody ukončena.
Nebude-li Dohoda o odběru vody uzavřena vinou právního následovníka (kupujícího nebo dědice), bude poté Dohoda uzavřena jen jako v případě nové přípojky, tedy po úhradě poplatku za připojení (uvedeno v platném Usnesení). Proto v případě nedořešeného dědictví nabízí Vodovod Holosmetky, z.s. uzavření dočasné (do doby vypořádání dědictví) Dohody o odběru vody s uživatelem nemovitosti nebo pravděpodobným dědicem. Taková dočasná dohoda nemá vliv na vypořádání dědictví a její vzor v případě potřeby poskytneme pro konzultaci s příslušným notářem řešícím dědictví. Naopak neuzavření Dohody o odběru vody může vést ke zrušení vodovodní přípojky, tím ke snížení ceny nemovitosti, a tak může vyvolat případné problémy při řešení dědictví.


(Otevření PDF verze do nového okna pro tisk nebo PDF uloží na disk - podle prohlížeče a jeho nastavení)


(Otevření nebo uložení elektronického formuláře Word
pro vyplnění v počítači před tiskem)

Odečty vodoměrů jsou členům oznamovány v dostatečném předstihu (nejméně vyvěšením na vývěsky alespoň 3 týdny předem, ale většinou i více jak půl roku předem zasláním spolu s pozvánkou na členskou schůzi). Oznámení obsahuje i harmonogram odečtů (nejvýše čtyřhodinový interval, kdy bude v které lokalitě odečet prováděn). Odečet v náhradním termínu je za poplatek.
Odečty jsou prováděny podle vodovodního řádu v přítomnosti členů nebo jejich zástupce. Pokud to nebude možné ani v jednom ze stanovených termínů ani v náhradním (placeném) termínu, bude to považováno za neplnění povinností podle Dohody o odběru vody a Vodovod Holosmetky, z.s. v souladu s bodem 3.2.3.2 Vodovodního řádu od Dohody o odběru vody odstoupí a přestane dodávat vodu.

V roce 2022 proběhne hromadná výměna všech vodoměrů (HromVymVod), protože po šesti letech končí platnost jejich kalibrace. Zároveň bude jako při poslední HromVymVod proveden odečet stavu vodoměrů. Vzhledem k náročnosti akce je HromVymVod plánována na dva víkendy 10. + 11.9.2022 a 17. + 18.9.2022. Pro HromVymVod je naprosto nezbytné zajistit přístup na pozemek, aby byly šachtice přístupné (odstraněny ozdoby, poklopy, květináče, palivové dřevo apod. a vybaveny žebříčkem) a vyklizené a čisté (odstraněny tepelné izolace, ovoce, kompoty apod., bez stojící vody) a musí být přítomen účastník nebo jím zplnomocněná osoba (vzor plné moci bude zaslán v červenci 2022 Infomejlem spolu s termínem výměny (interval 4 hodin) a dalšími pokyny). Výměna vodoměru a odečet v jiných než výše uvedených dnech, nebude vzhledem k dodavatelskému zajištění HromVymVod možná. Přesto se ve výjimečných případech pokusíme vyhovět přesunem termínu výměny u vás v rámci výše uvedených dnů na lépe vám vyhovující čas. Pokud nebude účastník vodovodu (nebo jím zplnomocněná osoba) v termínů výměny přítomen, bude muset uhradit veškeré náklady, které nám bude za vícepráce účtovat dodavatelská firma (včetně dopravného). Pokud by však nedošlo k výměně vodoměru do 25.9.2022, tak Vodovod Holosmetky, z.s. odstoupí od Dohody o odběru vody a přestane vodu dodávat (pravidelná výměna vodoměrů je zákonná povinnost a nesmíme dodávat vodu, pokud by množství odebrané vody bylo měřeno vodoměrem s prošlou kalibrací !!!).
NAHORU ZPĚT