Hlavička s konkatkními údaji = Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holosmetky, Zdiby; Na Pěkné vyhlídce 567, 250 66 Zdiby; územní sdružení: Praha - východ; evidenční: 109 039; běžný účet: 000000-1923111379/0800; IČ 64934004; DIČ: CZ64934004; e-mail: email@holosmetky.cz; www: http://www.holosmetky.cz ZPĚT
I N F O R M A C E

Kontaktní údaje Složení výboru Platná Usnesení z členských schůzí Aktuality
Stanovy ČZS Jednací a volební řád ČZS Ochrana osobních údajů Změna člena ZO ČZS Holosmetky - návod
Vodovodní řád Vzor standardní Dohody Poslední rozbor vody Odečty vodoměrů - termíny a pravidla
Napojení na H-I nebo H-III ? Termíny svozů odpadů z H I Leták o kompostování poskytnutý www.ekodomov.cz (4 MB !)  
Odkaz na externí web s informacemi o jednom z WiFi připojení v oblasti Holosmetek Odkaz na externí web - diskusní fórum na zdiby.cz Odkaz na externí web - úřední desku obce Zdiby  

Složení výboru Vodovod Holosmetky, z.s. Platná Usnesení z členských schůzí Vodovod Holosmetky, z.s.
    Stanovy Vodovod Holosmetky, z.s. Změna člena Vodovod Holosmetky, z.s. - návod

25.9.2009    © MacFig ZPĚT


Kontaktní údaje Složení výboru
• Plný název:
      Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holosmetky, Zdiby, zapsaný spolek

• Poštovní adresa a sídlo:
      ZO ČZS Holosmetky
      Na Pěkné vyhlídce 567
      Přemyšlení
      250 66   Zdiby


• Elektronické zprávy (e-maily nebo SMS) můžete posílat na e-mail ZO ČZS Holosmetky:  email@holosmetky.cz

• Telefon, SMS a WhatsApp: 722 781 127

• V případě, že byste chtěli poslat peníze (běžné platby nebo dluhy nebo sankce), použijte číslo účtu:  1923111379/0800  (příslušné poštovní poukázky si musíte zajistit na poště sami a vyplnit je podle návodu), ale každopádně nikdy nezapomeňte uvést variabilní symbol (je uveden na každém vyúčtování a v novějších členských průkazech, případně si jej vyžádejte e-mailem).

• Pro případ  N O U Z E  si můžete vytisknout přehled nejdůležitějších a nejžádanějších kontaktů (policie, hasiči, záchranka, Obecní úřad, poruchy elektřiny, ...):


(Otevření PDF do nového okna pro tisk nebo PDF uloží na disk - podle prohlížeče a jeho nastavení)

(Otevření PDF do nového okna pro tisk nebo PDF uloží na disk - podle prohlížeče a jeho nastavení)


Předseda:

Tajemník:

Pokladník:

Člen výboru:
Předseda kontrolní komise:

Člen kontrolní komise:


Přizvaný jako správce vodovodu:Ing. Zbyněk Smetana

Vít Abrahám ml.

Rudolf Ruprecht

Petr Cejnar
Jakub Cyprián
Jan Herza
Ing. Radim Hlubuček

Heřman Havelka

Petr Chalupa
Miroslav Zetek

Jan Smetana
Složení výboru ZO ČZS Holosmetky je shodné se složením výboru Vodovod Holosmetky, z.s.
NAHORU ZPĚT
Platná Usnesení z členských schůzí Ochrana osobních údajů

Výroční členská schůze 30.3.2019Usnesení z Výroční členské schůze konané dne 30.3.2019 - dokument ve formátu PDF

Letní členská schůze 24.8.2019Záznam z Letní členské schůze konané dne 24.8.2019 - dokument ve formátu PDF

Členská evidence zahrnuje údaje uvedené ve vzoru Přehledu osobních údajů zpracovávaných ZO ČZS Holosmetky. Zde (na druhé straně) rovněž najdete pravidla pro ochranu osobních a pro zacházení s Přehledem. Popis zpracovávání, účel, popis agend a soupis zpracovávaných osobních údajů a další právní náležitosti podle pravidel obsažených v obecně závazných právních předpisech (zejména v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů … (GDPR) a v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů) jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracovávání osobních údajů. Přehled osobní údajů zpracovávaných ZO ČZS Holosmetky - VZOR - dokument ve formátu PDF

Informace o zpracovávání osobních údajů - dokument ve formátu PDF
Starší usnesení si v případě potřeby vyžádejte e-mailem.
NAHORU ZPĚT
Změna člena ZO ČZS Holosmetky - návod Odečty vodoměrů
1)   Nový člen si pročte:
Stanovy, Jednací a volební řád a Vodovodní řád = základní pravidla fungování ZO ČZS Holosmetky, k jejichž dodržování se zavazuje podáním Přihlášky a uzavřením Dohody,
Usnesení = konkretizace pravidel na příslušný rok,
OOÚ = vzor zpracovávaných osobních údajů členů s poučením o ochraně osobních údajů,
Dohoda = vzor standardního textu pro odběr vody nezbytné Dohody,
Odečty = kdy a jak se odečítají stavy vodoměrů (viz vedlejší sloupec),
Přihláška = podklad pro zaevidování a zpracování dalších dokumentů.
2)   Nový člen:
• vyplní Přihlášku (pokud by byly údaje zaslány i e-mailem, tak je možno v předstihu připravit i další dokumenty - evidence, Dohoda, Legitimace, OOÚ),
• domluví se na schůzce (e-mailem, osobně (GPS: 50° 9' 39.776" N, 14° 24' 32.598 E), telefonicky),
• na schůzce předá přihlášku, uhradí 100,-- Kč jako členský příspěvek a buď se vše vyřídí (pokud byly údaje z přihlášky zaslány předem e-mailem) nebo se domluví další schůzka (na zpracování přihlášky a přípravu dalších dokumentů je třeba nejméně hodina), na které se vše dovyřídí.
3)   Podmínkou tohoto "hladkého" průběhu je v případě změny členství:
• "v rámci rodiny", když stávající člen na druhou stranu Přihlášky uvede: "Žádám o ukončení členství k «datum»*) a žádám, aby vše bylo již od dnešního dne zasíláno na «nový člen». Dne «datum» «podpis»" a nový člen uvede: "Souhlasím s převzetím všech závazků «stávající člen» vyplývajících z členství v ZO ČZS Holosmetky. Dne «datum» «podpis»"
*) Změnu členství "v rámci rodiny" je vhodné provést na přelomu roku, tj. ukončit členství k 31.12. (aby nebylo nutné platit znovu členský příspěvek v jednom roce), ale přihláška může být (a doporučuje se to) podána kdykoliv v průběhu roku (k 31.12. proběhne jen administrativní převod v evidenci). Jinak lze převod tímto způsobem provést kdykoliv (k libovolnému datu).
• "při prodeji" nebo "úmrtí stávajícího člena" uhrazení všech závazků stávajícího člena vyplývajících z členství v ZO ČZS Holosmetky (dluhy, za vodu apod.) nebo písemné prohlášení, že nový člen přebírá všechny tyto závazky, a to před uzavřením Dohody o odběru vody s novým členem.
Při prodeji se vždy doporučuje v předávacím protokolu uvést stav vodoměru v okamžiku předání nemovitosti a způsob úhrady poplatků za vodu, jinak se vždy jedná o závazky stávajícího člena a s novým členem nebude do jejich uhrazení Dohoda uzavřena.
Pokud nebudou závazky uhrazeny do 6 měsíců (od úmrtí stávajícího člena nebo okamžiku, kdy se ZO ČZS Holosmetky dozví o prodeji - tj. od rozhodných termínů podle bodu 3.2.3.3 Vodovodního řádu), tj. není uzavřena Dohoda s novým členem, může být v souladu s bodem 3.2.2.5 Vodovodního řádu dodávka vody ukončena. Nebude-li Dohoda uzavřena vinou právního následovníka (kupujícího nebo dědice), bude poté Dohoda uzavřena jen jako v případě nové přípojky, tedy po úhradě poplatku za připojení (uvedeno v platném Usnesení ze Zimní členské schůze ZO ČZS Holosmetky). Proto v případě nedořešeného dědictví nabízí ZO ČZS Holosmetky uzavření dočasné (do doby vypořádání dědictví) Dohody o odběru vody s uživatelem nemovitosti nebo pravděpodobným dědicem. Taková dočasná dohoda nemá vliv na vypořádání dědictví a její vzor v případě potřeby poskytneme pro konzultaci s příslušným notářem řešícím dědictví. Naopak neuzavření Dohody o odběru vody může vést ke zrušení vodovodní přípojky, tím ke snížení ceny nemovitosti, a tak může vyvolat případné problémy při řešení dědictví.


(Otevření PDF do nového okna pro tisk nebo PDF uloží na disk - podle prohlížeče a jeho nastavení)

Odečty vodoměrů jsou členům oznamovány v dostatečném předstihu (nejméně vyvěšením na vývěsky alespoň 3 týdny předem, ale většinou i více jak půl roku předem zasláním spolu s pozvánkou na členskou schůzi). Oznámení obsahuje i harmonogram odečtů (nejvýše pětihodinový interval, kdy bude v které lokalitě odečet prováděn). Odečet v náhradním termínu je za poplatek.
Odečty jsou prováděny podle vodovodního řádu v přítomnosti členů. Pokud to nebude možné ani v jednom ze stanovených termínů ani v náhradním (placeném) termínu, bude to považováno za neplnění povinností podle Dohody o odběru vody a ZO ČZS Holosmetky v souladu s bodem 3.2.3.2 Vodovodního řádu od Dohody o odběru vody odstoupí a přestane dodávat vodu.
Oznámení o odečtech vodoměrů - dokument ve formátu PDF
NAHORU ZPĚT
Vodovod Holosmetky, z.s.
Výbor Platná Usnesení z členských schůzí

Složení výboru Vodovod Holosmetky, z.s. je shodné se složením výboru ZO ČZS Holosmetky.Zimní členská schůze 30.3.2019Usnesení ze Zimní členské schůze Vodovod Holosmetky, z.s. konané dne 30.3.2019 - dokument ve formátu PDF

Stanovy Změna člena Vodovod Holosmetky, z.s. - návod

Stanovy Vodovod Holosmetky, z.s.

Do dokončení transformace ze ZO ČZS Holosmetky na Vodovod Holosmetky, z.s. je nezbytné, aby byl nový člen zároveň členem obou spolků (aby byla zajištěna právní, věcná i majetková kontinuita během transformace).
1)   Pro změnu členství v ZO ČZS Holosmetky platí výše uvedený postup.
2)   Pro změnu členství ve Vodovod Holosmetky, z.s. platí přiměřeně stejný postup, jen se použije jiná přihláška:


(Otevření PDF verze do nového okna pro tisk nebo PDF uloží na disk - podle prohlížeče a jeho nastavení)


(Otevření nebo uložení elektronického formuláře Word
pro vyplnění v počítači před tiskem)

NAHORU ZPĚT