Hlavička s konkatkními údaji = Vodovod Holosmetky, z.s.; Na Pěkné vyhlídce 567, 250 66 Zdiby; běžný účet: 000000-1923111379/0800; IČ 046 42 783; DIČ: CZ04642783; e-mail: email@holosmetky.cz; www: http://www.holosmetky.cz ZPĚT

I N F O R M A C E

Přechod na část s kontaktními údaji Přechod na část se složením výboru Otevře poslední protokol s výsledky rozboru vody Přechod na stránku s aktualitami
Otevře Stanovy Přechod na část s platnými Usneseními z členských schůzí Přechod na část s informacemi o ochraně osobních údajů Přechod na část s návodem na změnu člena/hosta
Otevře Vodovodní řád Otevře vzor standardní Dohody o odběru vody Otevře plánek s pozemky zásobovanými vodou s rozlišením napojení na vodojem H-I nebo H-III Přechod na část s informacemi o odečtech vodoměrů s termíny a pravidly
Přechod na externí web s informacemi o jednom z WiFi připojení v oblasti Holosmetek Přechod na externí web - diskusní fórum na zdiby.cz Přechod na externí web - úřední desku Obce Zdiby Přechod na externí web Hospody Na Plácku

28.8.2021    © MacFig ZPĚT


Kontaktní údaje Složení výboru
• Plný název:
      Vodovod Holosmetky, z.s.

• Poštovní adresa a sídlo:
      Vodovod Holosmetky, z.s.
      Na Pěkné vyhlídce 567
      Přemyšlení
      250 66   Zdiby
Mapa s vyznačením sídla Vodovod Holosmetky, z.s. (otevíraná v novém okně)


• Elektronické zprávy (e-maily) můžete posílat na:  email@holosmetky.cz

• Datová schránka: dr8ux5s (čti: drejtuxfajfs)

• Telefon, SMS a WhatsApp: 722 781 127

• V případě, že byste chtěli poslat peníze (běžné platby nebo dluhy nebo sankce), použijte číslo účtu:  1923111379/0800  (případné poštovní poukázky si musíte zajistit na poště sami), ale každopádně nikdy nezapomeňte uvést variabilní symbol (je uveden na každém vyúčtování, případně si jej vyžádejte .

• Pro případ  N O U Z E  si můžete vytisknout přehled nejdůležitějších a nejžádanějších kontaktů (policie, hasiči, záchranka, Obecní úřad, poruchy elektřiny, ...):


(Otevření PDF do nového okna pro tisk nebo PDF uloží na disk - podle prohlížeče a jeho nastavení)

(Otevření PDF do nového okna pro tisk nebo PDF uloží na disk - podle prohlížeče a jeho nastavení)


Předseda:

Člen výboru:


Vedoucí kontrolní komise:

Člen kontrolní komise:


Přizvaný jako správce vodovodu:Ing. Zbyněk Smetana

Vít Abrahám ml.
Bc. Petr Cejnar
Jakub Cyprián
Jan Herza
Ing. Radim Hlubuček
Mgr. Bc. Jan Zákoucký

Heřman Havelka

Ing. Vladimíra Horecká
Petr Chalupa

Jan Smetana
NAHORU ZPĚT
Platná Usnesení z členských schůzí Ochrana osobních údajů
Ze Zimní členské schůze konané 6.4.2024Usnesení ze Zimní členské schůze konané dne 6.4.2024 - dokument ve formátu PDFStarší usnesení si v případě potřeby vyžádejte e-mailem.
Členská evidence zahrnuje údaje uvedené ve vzoru Přehledu zpracovávaných osobních údajů. Zde rovněž najdete pravidla pro ochranu osobních a pro zacházení s Přehledem. Popis zpracovávání, účel, popis agend a soupis zpracovávaných osobních údajů a další právní náležitosti podle pravidel obsažených v obecně závazných právních předpisech (zejména v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů … (GDPR) a v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů) jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracovávání osobních údajů. Přehled zpracovávaných osobní údajů - VZOR - dokument ve formátu PDF

Informace o zpracovávání osobních údajů - dokument ve formátu PDF
NAHORU ZPĚT
Změna člena/hosta Vodovod Holosmetky, z.s. - návod Odečty vodoměrů
1)   Nový člen si pročte:
Stanovy Vodovod Holosmetky, z.s. a Vodovodní řád = základní pravidla fungování vodovodu, k jejichž dodržování se zavazuje podáním Přihlášky a člen navíc uzavřením Dohody o odběru vody,
Usnesení = konkretizace pravidel na příslušnou sezónu (zpravidla říjen ÷ září),
Ochrana osobních údajů = vzor Přehledu zpracovávaných osobních údajů s poučením o ochraně osobních údajů a podrobnou Informaci o zpracovávání osobních údajů,
Odečty vodoměrů = kdy a jak se odečítají stavy vodoměrů (viz vedlejší sloupec),
• tento návod (je i na Přihlášce).
2)   Nový člen/host:
• vyplní Přihlášku (pokud by byly údaje zaslány i e-mailem, tak je možno v předstihu připravit i další dokumenty - evidence, Dohoda, Přehled zpracovávaných osobních údajů),
• domluví se na schůzce (e-mailem, osobně (GPS: 50° 9' 39.776" N, 14° 24' 32.598 E), telefonicky),
• na schůzce předá přihlášku a buď se vše vyřídí (pokud byly údaje z přihlášky zaslány předem e-mailem) nebo se domluví další schůzka (na zpracování přihlášky a přípravu dalších dokumentů je třeba nejméně hodina a musí mít předseda zrovna čas), na které se vše dovyřídí.
3)   Podmínkou tohoto "hladkého" průběhu je v případě změny členství:
• "v rámci rodiny", když stávající člen na druhou stranu Přihlášky uvede: "Žádám o ukončení členství k «datum» a žádám, aby vše bylo již od dnešního dne zasíláno na «nový člen». Dne «datum» «podpis»" a nový člen uvede: "Souhlasím s převzetím všech závazků «stávající člen» vyplývajících z členství ve Vodovod Holosmetky, z.s.. Dne «datum» «podpis»"
• "při prodeji" nebo "úmrtí stávajícího člena" uhrazení všech závazků stávajícího člena vyplývajících z členství ve Vodovod Holosmetky, z.s. (dluhy, za vodu apod.) nebo písemné prohlášení, že nový člen přebírá všechny tyto závazky, a to vždy před uzavřením Dohody o odběru vody s novým členem.
Při prodeji se vždy doporučuje v předávacím protokolu uvést stav vodoměru a číslo pečeti na připojení vodoměru v okamžiku předání nemovitosti a způsob úhrady poplatků za vodu, jinak se vždy jedná o závazky stávajícího člena a s novým členem nebude do jejich uhrazení Dohoda o odběru vody uzavřena.
Pokud nebudou závazky uhrazeny do 6 měsíců (od úmrtí stávajícího člena nebo okamžiku, kdy se Vodovod Holosmetky, z.s. dozví o prodeji), tj. od rozhodných termínů podle bodu 3.2.3.3 Vodovodního řádu) a tak není uzavřena Dohoda o odběru vody s novým členem, může být v souladu s bodem 3.2.2.5 Vodovodního řádu dodávka vody ukončena.
Nebude-li Dohoda o odběru vody uzavřena vinou právního následovníka (kupujícího nebo dědice), bude poté Dohoda uzavřena jen jako v případě nové přípojky, tedy po úhradě poplatku za připojení (uvedeno v platném Usnesení). Proto v případě nedořešeného dědictví nabízí Vodovod Holosmetky, z.s. uzavření dočasné (do doby vypořádání dědictví) Dohody o odběru vody s uživatelem nemovitosti nebo pravděpodobným dědicem. Taková dočasná dohoda nemá vliv na vypořádání dědictví a její vzor v případě potřeby poskytneme pro konzultaci s příslušným notářem řešícím dědictví. Naopak neuzavření Dohody o odběru vody může vést ke zrušení vodovodní přípojky, tím ke snížení ceny nemovitosti, a tak může vyvolat případné problémy při řešení dědictví.


(Otevření PDF verze do nového okna pro tisk nebo PDF uloží na disk - podle prohlížeče a jeho nastavení)


(Otevření nebo uložení elektronického formuláře Word
pro vyplnění v počítači před tiskem)

Odečty vodoměrů jsou členům oznamovány v dostatečném předstihu. Datum odečtů počátkem roku v Informaci pro členy a hosty a podrobný harmonogram odečtů (nejvýše čtyřhodinový interval, kdy bude v které lokalitě odečet prováděn) nejméně vyvěšením na vývěsky alespoň 3 týdny předem.
Odečet v náhradním termínu je za poplatek.
Odečty jsou prováděny podle vodovodního řádu v přítomnosti členů nebo jejich zástupce. Pokud to nebude možné ani ve stanoveném termínu ani v náhradním (placeném) termínu, bude to považováno za neplnění povinností podle Dohody o odběru vody a Vodovod Holosmetky, z.s. v souladu s bodem 3.2.3.2 Vodovodního řádu od Dohody o odběru vody odstoupí a přestane dodávat vodu.

V roce 2024 budou provedeny odečty stavu vodoměrů během jednoho víkendu, a to 14. + 15.9.2024. Případný odečet v náhradním (placeném, předem (do 6.9.2024) domluveném) termínu musí proběhnout v době 7. ÷ 22.9.2024.
Zároveň proběhne kontrola odstranění méně závažných závad zjištěných a zaznamenaných při hromadné výměně vodoměrů v roce 2022 (odběratelé na ně byli ústně upozorněni).
NAHORU ZPĚT